Wat wil Wilders Teken de petitie tegen de PVV-standpunten
 

 

 

 

Wilders discrimineert moslims en allochtonen

  Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen mensen of groepen.

Woordenboek Van Dale:
Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid.  

Wikipedia:
Discrimineren is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen.

Art. 90quater:
Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of uitoefening op voet van gelijkheid van rechten van mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Art. 137f Sr. Deelname of steunen van discriminatie:
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.  

Artikel 137d Wetboek van Strafrecht (Aanzetten tot discriminatie):
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137e Wetboek van Strafrecht (discriminatoire en/of haatzaaiende uitlatingen):
1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1░. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2░. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Art. 137g Sr. Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf: 
1. Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgeleg.

Artikel 429quater Wetboek van Strafrecht:
Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 14 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens EVRM (discriminatieverbod):
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Artikel 26 VN-verdrag voor burgerrechten IVBPR (discriminatieverbod):
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.


Wilders zaait haat

Vreemdelingenhaat is het uiten van op afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens. Bij aanzetten tot haat wordt een tweedeling tussen bevolkingsgroepen geschetst.

Uitspraak Hoge Raad, 2 april 2002:
Er is sprake van aanzetten tot haat indien er een “intrinsiek conflictueuze tweedeling” wordt geschetst tussen een bepaalde groep en de Nederlandse samenleving

Uitspraak Gerechtshof over Wilders, 21 januari 2009:
"Deze wijze van presenteren [van Wilders] kenmerkt zich door eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking, niet aflatende herhaling en een toenemende felheid, waardoor er van haatzaaien sprake is."

Openbaar Ministerie Amsterdam, i.v.m. aangifte tegen Wilders, Amsterdam, 30 juni 2008:
"Van aanzetten tot haat is sprake als er een intrinsiek conflictueuze tweedeling wordt geschetst tussen een aangeduide groep en de rest van de samenleving, bijvoorbeeld door te stellen dat deze groep een gevaar of een bedreiging vormt voor de samenleving."

Artikel 20 VN-verdrag voor burgerrechten IVBPR (Haatzaaiverbod):
Het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld, wordt bij de wet verboden.

Artikel 137d Wetboek van Strafrecht (Aanzetten tot haat):
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Wikipedia:
Hatespeech is taalgebruik dat erop gericht is een persoon of groep te vernederen, of aan te zetten tot discriminatie of geweld op grond van ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, handicap, taalvaardigheid, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaal-economische klasse, beroep.

Wilders maakt bang

Xenofobie of vreemdelingenangst is een irrationele angst voor buitenlanders.  

Wikipedia:
Xenofobie of vreemdelingenangst is een irrationele angst voor buitenlanders.
 


Wilders wil racisme

Racisme is een etnische groep superieur verklaren ten opzichte van andere groepen. Dit kan op basis van biologische verschillen of het tegenover elkaar plaatsen van culturen.

"Feiten tegen vooroordelen" van Anne Frank Stichting en uitgeverij SDU:
Racisme is een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzichte van andere groepen. Dit kan zowel op basis van biologische verschillen als het tegenover elkaar plaatsen van culturen. Racisten vinden dat je culturen niet met elkaar moet mengen en dat er alles gedaan moet worden om de eigen cultuur te beschermen.

Conventie van de Verenigde Naties:
Raciale discriminatie is "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven"


Artikel 27 VN-verdrag voor burgerrechten IVBPR (Respect voor minderheden):
In Staten waar zich etnische, godsdienstige of lingu´stische minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun eigen taal te bedienen.


Wilders beledigt groepen

Groepsbelediging is het opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging.

Artikel 137c Wetboek van Strafrecht (Groepsbelediging):
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Deze website is een initiatief van stichting Nederland Bekent Kleur.

 


 
 
home